Sugar

by curryadmin

Sugar – pachakam.com

 

GLOSSARY :
English : Sugar
Tamil : Sakarai
Malayalam : Panjasara
Telugu : Chakara
Kannada : Sakkare
Hindi : Cheeni / Shakkar
Gujarati : Khand
Konkani : Peyndaar
Marathi : Sakhar

Leave a Comment