Milk Shakes

C
CassandraFranklin
Sharjah Milk Shake
June 29, 2003
Save
Sharjah Milk Shake
D
DhanushaM
Mango Shake
June 14, 2005
Save
Mango Shake
A
AnushaS
Kerala Falooda
August 22, 2013
Save
Kerala Falooda
D
DonaMayoora
Strawberry-Banana Milkshake
March 8, 2005
Save
Strawberry-Banana Milkshake
F
FrancisVarghese
Vanilla Shake Easy
January 9, 2005
Save
Vanilla Shake Easy
S
SaradaVenugopal
Mash Melon Shake
March 13, 2006
Save
Mash Melon Shake
N
NP
Tropical Milk Shake
April 15, 2006
Save
Tropical Milk Shake
N
Nisha Alphonse*My master is a jewish carpent
Plain Sharjah
February 14, 2009
Save
Plain Sharjah
A
Adeela Shamnas
Chakkakuru Milkshake | jackfruit Seed Milkshake
May 4, 2020
Save
Chakkakuru Milkshake | jackfruit Seed Milkshake
A
Adeela Shamnas
Cold Boost
March 16, 2018
Save
Cold Boost
A
Adeela Shamnas
Mango Papaya Milkshake
May 20, 2022
Save
Mango Papaya Milkshake
V
VaheedaVahi
Khajoor Mix Shake
June 14, 2009
Save
Khajoor Mix Shake