Black Stone Flower

by curryadmin

Black Stone Flower

GLOSSARY :

  • English : Black Stone Flower
  • Tamil : Kalpasi
  • Malayalam : Celeyam, kalppuvu
  • Telugu : Kallupachi, Rathipachi
  • Kannada : kalluhuvu, kallu hoo
  • Hindi : Phathar ke phool, Dagad Phool

Leave a Comment