Peanut Oil

by curryadmin

GLOSSARY :

  • English : Peanut oil
  • Tamil : kadalai yennai
  • Malayalam : Kadala enna
  • Telugu : verusenaga nune
  • Kannada : kadalekai enne
  • Hindi : Mu?gaphali ka tela

Leave a Comment