Healthy-Living

R
RenukadeviKumanan
Eggplant Chutney
June 15, 2016
Save
Eggplant Chutney
R
RenukadeviKumanan
Kabuli Channa Curry
June 15, 2016
Save
Kabuli Channa Curry
A
Adeela Shamnas
Banana Egg Cake
June 15, 2016
Save
Banana Egg Cake
S
ShabnamHidayath
Chicken And Oats Soup
June 14, 2016
Save
Chicken And Oats Soup
R
RenukadeviKumanan
Chow Chow Bath
June 13, 2016
Save
Chow Chow Bath
A
Adeela Shamnas
Avil Milk
May 24, 2016
Save
Avil Milk
A
Adeela Shamnas
Bean Carrot Fry
May 24, 2016
Save
Bean Carrot Fry
r
rekhashanmugam
Plantain Stem Porridge
May 18, 2016
Save
Plantain Stem Porridge
S
SobhaKesavan
Soaked Rice Flakes (Avil Nanachathu)
May 17, 2016
Save
Soaked Rice Flakes (Avil Nanachathu)
R
RenukadeviKumanan
Desi Omelette
May 16, 2016
Save
Desi Omelette
K
KarthikaRajendran
Ajwaini Roti
May 16, 2016
Save
Ajwaini Roti
K
KarthikaRajendran
Paneer Mushroom Frankie
May 16, 2016
Save
Paneer Mushroom Frankie